Geschiedenis: Tijdbalk – onderwijs door de jaren heen

Een geschiedenisles over onderwijs. Een les te gebruiken op de Pabo, maar zeker ook op de basisschool. Bespreek de geschiedenis van het onderwijs met de leerlingen of studenten en laat hen vervolgens vanuit de eigen aantekeningen een tijdbalk maken waar de genoemde begrippen op terugkomen. Eventuele extra kennis die ze hebben en wat relevant is mag toegevoegd worden. Bespreek na het maken van de tijdbalk de gekozen begrippen na.

Zie hieronder de tijdbalk voor de les op de Pabo:

Bespreek de begrippen met de studenten die belangrijk kunnen zijn.
Kloosterschool: in of bij een klooster opgerichte school waar les wordt gegeven door kloosterlingen.
Parochieschool (dorpscholen, stadscholen, bijscholen): katholieke school onder het kerkbestuur van de parochie.
Pavlov – behaviorisme: Behaviorisme is een theorie waarin de gedragsreacties verklaard worden door leerprocessen. Pavlov is een van de grondleggers van het behaviorisme. Iedereen kent wel zijn onderzoek naar conditionering, waar hij honden door een piepje kon laten kwijlen.
Vrije school: De vrijeschool (Nederland) of steinerschool (Vlaanderen) is een school voor kleuter- en basisonderwijs (onderbouw) en voortgezet onderwijs/secundair onderwijs(bovenbouw), gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. In internationaal verband zijn de scholen ook bekend als waldorfscholen. De bovenbouw wordt nog onderverdeeld in de middenbouw en bovenbouw. De klassennummering loopt vanaf de eerste klas van de onderbouw door tot het laatste jaar van de bovenbouw. De onderbouw loopt van klas 1 (groep 3 op de ‘reguliere’ Nederlandse school of het eerste leerjaar basisonderwijs in een Vlaamse school) tot en met klas 6. Daarna gaat het kind naar de middenbouw (klas 7 en 8), bedoeld om het kind een veilige overgang te laten maken van onderbouw naar bovenbouw. Na de middenbouw volgt de bovenbouw met klas 9 tot en met klas 12.
Vygotsky (Constructivisme) en Piaget: Het constructivisme is de jongste leertheoretische stroming en vindt zijn oorsprong in het cognitivisme. Het constructivisme gaat ervan uit dat mensen leren door aangedragen informatie zelf te construeren tot kennis. Nieuwe kennis wordt gereconstrueerd met andere nieuwe kennis en vervolgens met al bestaande kennis. Hierdoor wordt een nieuw inzicht gevormd. Hoe en wat er geleerd wordt is sterk afhankelijk van het doel en de verwachting van het leren en de emotionele gesteldheid waarin de lerende verkeerd.Algemeen wordt de Russische psycholoog en filosoof Lev Vygotsky (1896 – 1934) gezien als de grondlegger van het constructivisme. Hij werd geïnspireerd door Jean Piaget.
Skinner: Een van de grondleggers van het behaviorisme.
Van Parreren: In Nederland is het ontwikkelend onderwijs geïntroduceerd door C.F. van Parreren, een hoogleraar in de psychologisch functieleer en lector in de leerpsychologie.
Cognitivisme: Cognitivisme is een leertheorie die opkwam tussen 1970 en 1980. Cognitie komt van het latijnse woord cognoscere. Het heeft betrekking op kennen, weten en informatieverwerking. Al die processen spelen zich in de hersenen af.
Stevens: Luc Stevens is geboren in 1941. Van 1968 tot 1975 is hij wetenschapper aan de Universiteit in Nijmegen. In 1975 doet hij een “empirisch-analystisch” onderzoek naar de effecten van de overgangsklas, een speciale klas voor kleuters met leerachterstanden”. Vervolgens wordt hij in 1981 rector aan de Universiteit Utrecht. In diezelfde periode is hij ook docent pedagogiek in Tilburg. Van 1981 tot 2002 is hij leraar orthopedagogiek( voornamelijk leerstoornissen) aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1994 staat hij ook bekend om zijn onderzoek omtrent adaptief onderwijs.
Mammoetwet: De Mammoetwet is een Nederlandse wet die werd ingevoerd door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Jo Cals. De Mammoetwet trad in werking op 1 augustus 1968, maar werd in 1963 reeds door de Eerste Kamer aanvaard.
Natuurlijk leren: Natuurlijk leren is voornamelijk gebaseerd op (sociaal) constructivisme. Sociaal constructivisme is een leertheorie die aangeeft hóe leren plaatsvindt. Leren is het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Zo vind ‘kennisconstructie’ plaats. Hetzelfde geldt niet alleen voor kennis maar ook voor vaardigheden. Bij vaardigheden spreken we eerder van ‘ervaringsleren’. Voor het leggen van deze verbinding is het dus nodig om aansluiting te vinden met wat iemand al weet/ervaren heeft. Van nature leggen mensen zélf die verbinding zodra ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn: intrinsieke motivatie.
PGO (probleemgestuurd onderwijs): Probleemgestuurd onderwijs of PGO is een pedagogisch concept van “actief leren” dat werd ontwikkeld aan de McMaster Universiteit in Hamilton, Ontario, Canada. Het wordt vooral toegepast in het hoger onderwijs, maar vindt ook zijn toepassing in andere opleidingssituaties, zoals het volwassenenonderwijs, de lerarenopleidingen en in het middelbaar onderwijs.
IederWijs: Iederwijs is een onderwijssysteem dat sinds 2002 op een aantal Nederlandse particuliere scholen wordt toegepast. Het was een voor Nederland nieuwe manier van omgaan met kinderen binnen schoolverband. IederWijs is opgezet door leerkrachten. Zowel de mensen met een onderwijsbevoegdheid als mensen met andere ervaring met kinderen worden IederWijzers genoemd. De leerkrachten werden geïnspireerd door hun eigen ervaringen en de ervaringen van de “Sudbury Valley School” in de Verenigde Staten en de Pestalozzi-school in Ecuador. Daarnaast zijn zij op zoek naar hoe een school die past bij de huidige en toekomstige maatschappij, werkt en functioneert.
Competentiegericht onderwijs: Competentiegericht leren of competentiegericht onderwijs is gericht op het bijbrengen van competenties die aansluiten bij de beroepspraktijk. Deze vorm van onderwijs wordt in Nederland vooral geschikt geacht voor volwasseneneducatie en beroepsonderwijs.
Connectivisme: Connectivisme is een leertheorie die is ontwikkeld door George Siemens en Stephen Downes. Het connectivisme heeft vooral de effecten van de technologie op het leren in het digitale tijdperk als onderwerp.

En voor op de basisschool:

Liberale heerschappij: Onbevooroordeelde heerschappij.
Kinderarbeid en Kinderwetje van Van Houten: Kinderen mogen alleen werken als ze niet te jong zijn, het werk niet gevaarlijk, ongezond of gedwongen is, en er voldoende tijd overblijft voor onderwijs, spel en rust. Kinderarbeid is volgens ILO-verdragen en het VN-verdrag voor de rechten van het kind (1989) verboden als die ‘ongezond of schadelijk’ is. In Nederland verbood het ‘kinderwetje van Van Houten’, genoemd naar het liberale Kamerlid Samuel van Houten, in 1874 fabrieksarbeid door kinderen beneden de tien jaar. Nu is arbeid onder zestien jaar verboden behoudens vergunning; jongere kinderen mogen naast hun school wel lichte arbeid verrichten bijv. als krantenbezorger. In België is er een verbod op arbeid door kinderen onder veertien jaar die nog leerplichtig zijn.
Arbeidswet: Wet die de belangen van werknemers beschermt. Bijv. veiligheid en gezondheid van werknemers wordt in deze wet geregeld.
Algemeen kiesrecht: Algemeen kiesrecht of algemeen stemrecht is het systeem waarbij iedere burger kiesrecht of stemrecht mag uitoefenen. De meeste Europese landen hebben een systeem waarbij het stemrecht slechts toegekend wordt aan personen boven een bepaalde arbitraire leeftijdsgrens. Algemeen kiesrecht staat in contrast met censuskiesrecht, waarbij iemands vermogen bepaalt of deze persoon mag stemmen. In sommige kringen wordt ervoor gepleit om ook het kinderstemrecht in te voeren. Het eerste land ter wereld met algemeen kiesrecht was het prinsbisdom Luik in 1792, tijdens de Luikse Revolutie; het eerste nu nog bestaande land was Nieuw-Zeeland in 1893.

Was dit artikel nuttig? ‘Like’ het onderaan de pagina!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s