Diagnose: Pleegzorg – hulpverlenen of opvoeden en een bekend kind als pleegkind?

Uiteindelijk is het uitgangspunt van pleegzorg dat een kind weer terug kan keren naar zijn ouders. Soms is meteen al duidelijk dat dat kan. Vaak moet er door alle partijen aan gewerkt worden. Als het niet lukt, nemen de pleegouders de opvoeding verder op zich.

Tijdelijke pleegzorg
De zorg voor kinderen die naar verwachting in de toekomst weer terug kunnen naar de eigen ouders zullen tijdelijke pleegzorg krijgen. Daarin worden verschillende varianten onderscheiden. Soms zijn de ouders en/of het kind erbij gebaat om een regelmatige ‘rustperiode’ in te lassen. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan de uitkomst. Deze vorm van pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen uit kindertehuizen, zodat zij af en toe een normale gezinssituatie kunnen meemaken. Een kind dat plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan in een crisispleeggezin worden opgevangen. In deze periode, die enkele dagen tot 4 weken kan duren, wordt er gekeken naar de beste vervolgoplossing. Als er meer tijd nodig is voor een kind kan er gekozen worden voor pleegzorg voor kortere tijd. De duur kan variëren van een paar maanden tot enkele jaren. Deze tijdelijke vorm van pleegzorg noemen we de ‘hulpverleningsvariant’.

Pleegzorg voor langere tijd
Het pleeggezin biedt een plaats waar het kind verder kan opgroeien. Dit wordt ook wel de ‘opvoedingsvariant’ genoemd, omdat het pleeggezin eigenlijk voor een langere periode de opvoeding overneemt van de ouders.

Een bekend kind als pleegkind in huis nemen, kan dat?
Dat kan. Als een kind in zijn omgeving pleegouders vindt, noem je dat ‘netwerkpleegzorg’. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een opa en oma, een oom en tante, een buurvrouw of een vader en moeder van een vriendje.

Officieel pleegouder worden
Iemand roept je hulp in of je wilt zelf graag een kind opvangen. Als je informeel helpt, regel je het onderling. Dat kan een goede en voor het kind vertrouwde oplossing zijn. Informele opvang kan lang goed gaan, maar wat als er toch meningsverschillen ontstaan over bijvoorbeeld de opvoeding of de financiën? Voor alle betrokkenen kan het dus beter zijn om de opvang officieel te regelen. Er worden dan afspraken gemaakt en je maakt aanspraak op begeleiding van de pleegzorgorganisatie en op een financiële vergoeding. Kortom, zowel voor de biologische ouders als de pleegouders een betere situatie.

Hoe kun je pleegouder worden van een bekend kind?
Als je ervoor kiest de informele zorg officieel te regelen, dan kan dat via je gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdzorg, en zo ook tot pleegzorg. Gemeenten zijn vrij in hoe ze deze toegang organiseren. Je kunt voor meer informatie kijken op de website van je gemeente. Als de gemeente jouw verzoek tot het formaliseren van de informele opvang goedkeurt, kun je je melden bij een pleegzorgorganisatie. De volgende stappen maken onderdeel uit van de procedure die je dan ingaat:
1. De pleegzorgorganisatie vraagt je om een machtigingsformulier in te vullen zodat de Raad voor de Kinderbescherming informatie in kan winnen over jezelf en je huisgenoten ouder dan 12 jaar. De Raad controleert of een van de gezinsleden een strafblad heeft. Mensen die veroordeeld zijn voor een geweldsmisdrijf of een zedendelict mogen namelijk geen pleegouder worden.
2. Een medische verklaring kan onderdeel uitmaken van de procedure.
3. Als het kind al bij je woont, kan er een voorlopig pleegcontract worden opgesteld. De datum van ondertekening van het pleegcontract is de startdatum voor de betaling van de pleegvergoeding.
4. Zodra alle formulieren zijn ingevuld komt een medewerker van de pleegzorgorganisatie bij je thuis om een aantal dingen persoonlijk te bespreken. Je krijgt zo een reëel beeld van wat pleegzorg precies inhoud en wat de pleegzorgorganisatie voor je kan betekenen. Je krijgt een verslag van deze gesprekken.
5. Binnen maximaal 3 maanden ontvang je bericht of het kind bij je komt of bij je blijft wonen.
6. Het voorlopige pleegcontract wordt omgezet in een definitief contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Wanneer is officiële netwerkpleegzorg niet mogelijk?
Er zijn natuurlijk ook redenen waarom dit soort pleegzorg niet mogelijk is. Er zijn hier twee redenen voor. Je kunt dan niet officieel pleegouder worden, terwijl je wel zorgt voor een bekend kind.
1. Één of beide ouders van het kind woont/wonen op hetzelfde adres als het kind
Dit komt bijvoorbeeld voor als grootouders voor hun kleinkind gaan zorgen. Hun kind – de ouder van het kleinkind – kan in sommige gevallen dan ook bij de grootouders inwonen. Echter als ouder en kind op hetzelfde adres ingeschreven staan is officiële pleegzorg niet mogelijk. De ouder wordt dan geacht zelf voor diens kind te zorgen.
2. Als je de voogdij hebt over het kind
Als een derde de voogdij heeft over een kind dan wordt die geacht verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als één of beide ouders overleden zijn. Er bestaat wel zoiets als ‘pleegoudervoogdij’, maar dat is een speciale regeling die alleen van toepassing is als mensen al eerder officieel pleegouder zijn voor het betreffende kind (met een pleegcontract) en dat dan daarna van beide pleegouders de voogdij op zich neemt. Alleen dan kan het bestaande pleegcontract worden omgezet naar een pleegoudervoogdcontract. De pleegouders houden dan recht op begeleiding en de pleegvergoeding.
Bron: pleegzorg.nl 

Een hele mooie uitspraak van Loesje als afsluiter van dit blogbericht over pleegzorg:

Was dit artikel nuttig? ‘Like’ het onderaan de pagina of op Facebook!